Regulamin

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Visito.pl oświadcza, że na podstawie umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego zwanego dalej Apartamentem, jest uprawniony w ramach całorocznego wynajmu Apartamentu, do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty turystyczne.


§ 2

REZERWACJA


1. Dokonując rezerwacji Klient uzgadnia termin pobytu, cenę wynajmu oraz wysokość zadatku.

2. Dokonanie rezerwacji stanowi akceptację poniższego Regulaminu.

3. Wraz z dokonaniem rezerwacji Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku (min. 30% ceny, ale nie mniej niż 300 PLN) w terminie 24h, przelewem na rachunek bankowy visito.pl. W przypadku braku wpływu zadatku rezerwacja ulega anulowaniu. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient wpłaci najdalej w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy lub przed przyjazdem przelewem bankowym.
 

4.  Zarówno płatność na konto bankowe jak i płatność na miejscu może zostać dokonana w obcej walucie, natomiast wyłącznie cena pobytu podana w złotówkach (waluta PLN) jest gwarantowana. Ewentualne koszty wymiany waluty, koszty transferu lub koszty różnic kursowych pokrywa Klient.

5. Podana wysokość opłaty uzdrowiskowej lub miejscowej jest aktualna na dany rok podatkowy i może się zmienić po trzymaniu informacji o nowej wysokości stawki ustalonej przez radę gminy.

6. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za pobyt, należy podać numer NIP oraz dane do faktury niezwłocznie, przed dokonaniem płatności, na adres mailowy: [email protected]. Faktura w wersji elektronicznej zostanie przesłana w ciągu 7 dni od zakończenia pobytu. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury za pobyt drogą mailową.

7. Rezygnacja z potwierdzonego pobytu wymaga pisemnego oświadczenia w formie wiadomości e-mail nadesłanej na adres: [email protected] 

8. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku anulacji rezerwacji przez Klienta, bez względu na przyczynę oraz czas pozostały do dnia przyjazdu. Nie ma możliwości bezkosztowej anulacji lub zmiany terminu rezerwacji. Nie ma możliwości bezkosztowej zmiany Apartamentu na inny, niż ten zarezerwowany.

9. Przy anulacji rezerwacji w terminie do 30 dni przed planowanym przyjazdem lub w przypadku braku przyjazdu, Klient zobowiązany jest do uregulowania kwoty pobytu w wysokości szacowanych strat poniesionych przez visito.pl i właściciela Apartamentu z tytułu rezygnacji z pobytu. Informacyjnie podajemy, że wartości historyczne poniesionych kosztów przez visito.pl wynoszą 80% ceny pobytu. Koszty rezygnacji są kalkulowane indywidualnie dla każdego Klienta, znane będą nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia lub zakończenia pobytu, którego dotyczy rezerwacja. 

10. Istnieje możliwość przeprowadzenia anulacji rezerwacji bez ponoszenia przez Klienta obciążeń, tylko w sytuacji gdy wskaże on nowego Klienta na ten sam Apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.
 


§ 3

CENA


1. Podana cena obejmuje:

– pobyt w Apartamencie maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób,

– koszt zużytych przez Klienta mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie),

– komplet bielizny pościelowej i ręczników,

– miejsce parkingowe lub miejsce postojowe w garażu podziemnym (jeśli dany Apartament takie posiada).

2. Podana cena nie obejmuje opłaty uzdrowiskowej, opłat za usługi dodatkowe realizowane na życzenie klienta oraz w przypadku pokoi hotelowych nie obejmuje usług rekreacyjnych (spa, basen, sauna itp), serwisu hotelowego ani wyżywienia.


3. Cennik usług dodatkowych wykonywanych na życzenie klienta (usługi dodatkowe realizowane są w miarę możliwości, po uprzednim uzgodnieniu): 

– usługa kompleksowa: sprzątanie apartamentu z wymianą bielizny pościelowej i ręczników – 250 PLN,

– sprzątanie apartamentu – 180 PLN, 

– wymiana bielizny pościelowej i ręczników – 160 PLN, 

– dodatkowy ręcznik – 20 PLN / szt,

– wypożyczenie łóżeczka turystycznego dla dziecka – 90 PLN / pobyt,

 – wypożyczenie krzesełka do karmienia dziecka – 50 PLN / pobyt, 

 – wypożyczenie wanienki dla dziecka – 50 PLN / pobyt.

4. Cennik zawiera poglądowe ceny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.


§ 4

WARUNKI POBYTU


1. Okres rozliczeniowy wynajmu apartamentu wynosi 1 dobę, która trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00. 

2. Odbiór kluczy do Apartamentu możliwy jest od godziny 16.00 do godziny 18.00 w dniu przyjazdu, a zwrot do  godziny 10.00 w dniu wyjazdu. Przyjazd i odbiór kluczy po godzinie 18.00 będzie realizowany w miarę możliwości, po wcześniejszym uzgodnieniu. Po godzinie 18.00 klucze wydajemy przez nasze sejfy. Warunkiem otrzymania kodu do sejfu jest uregulowanie należności za pobyt.

3. Odbiór kluczy, zameldowanie i płatność odbywają się w następujący sposób:

Rezerwacje w Świnoujściu:
W dniu przyjazdu zapraszamy do biura pod adresem ul. Orzeszkowej 5/1a, Świnoujście, budynek STELLA BALTIC, tel. +48 91 300 07 60.

Rezerwacje w Międzyzdrojach: 
W dniu przyjazdu zapraszamy do biura pod adresem ul. Promenada Gwiazd 28/1 Międzyzdroje (róg ul. Turystycznej), tel. +48 91 888 70 90.

Rezerwacje w Kołobrzegu:
Na miejscu, pod adresem wynajętego Apartamentu, przywita Państwa nasz Rezydent, który przekaże klucze i rozliczy należność za pobyt (dane kontaktowe do Rezydenta znajdują się w potwierdzeniu rezerwacji).


3. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych visito.pl może pobrać od Klienta kaucję zwrotną. Kaucja wynosi 500 PLN, jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu, w ciągu 3 dni na konto bankowe Klienta.
 

4. W przypadku zastrzeżeń do stanu czystości Apartamentu bądź też stwierdzenia wad technicznych, Klient powinien o tym fakcie poinformować przedstawiciela visito.pl, niezwłocznie po zakwaterowaniu. Klient nie może przekazywać ani udostępniać Apartamentu osobom trzecim. 


5. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania pobytu.

6. W przypadku wystąpienia szkody, Klient powinien zawiadomić o niej visito.pl niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

7. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie przestawiania mebli, zachowania należytego porządku i czystości, nie usuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do nie kopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.

8. Klient zobowiązany jest każdorazowo do należytego zabezpieczenia Apartamentu w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien i drzwi wejściowych na klucz oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich. W przypadku zagubienia klucza od Apartamentu, Klient zostanie obciążony kosztem wymiany lub przekodowania zamka w wysokości 500 PLN.

9. Klient zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu w Apartamencie. W przypadku nie zastosowania się do zakazu, Klient zostanie obciążony karą w wysokości 200 PLN.
 

10. Pobyt zwierząt domowych jest możliwy za dodatkową opłatą –  jednorazowo 150 PLN / pobyt / 1 zwierzę.
 

11. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00  zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek.
 

12. W dniu wyjazdu Klient zobowiązany jest do przekazania kluczy od Apartamentu przedstawicielowi visito.pl, co umożliwi zwrócenie Klientowi kaucji (jeśli została pobrana), pod warunkiem że Apartament zostanie przejęty bez zastrzeżeń. 

13. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad określonych w niniejszym paragrafie visito.pl ma prawo do potrącenia z kaucji należnego wynagrodzenia na pokrycie kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu należytego. W przypadku, gdy wartość roszczeń przekracza wysokość kaucji, Klient zobowiązany jest pokryć tę różnicę bezzwłocznie. 

14. W wyjątkowych sytuacjach – awarii w Apartamencie, kradzieży, działania siły wyższej lub innego zdarzenia losowego – visito.pl ma prawo do udostępnienia Klientowi lokalu zamiennego, o parametrach i powierzchni zbliżonych zarezerwowanemu Apartamentowi.
 

15. Skrócenie pobytu, wcześniejszy wyjazd nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części kosztów pobytu. 

16. Visito.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta. 

17. Visito.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pracami: budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi, wykończeniowymi, itp. jakie mogą mieć miejsce na terenie obiektu, jak i poza nim. 

18. Visito.pl nie odpowiada za hałas spowodowany np. głośną muzyką, dobiegający z sąsiednich apartamentów czy budynków (występujący również po godz. 22.00). Planując pobyt, szczególnie w okresie wakacji, należy liczyć się z w/w niedogodnościami. 

19. Visito.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności spowodowane działaniem siły wyższej, awarie spowodowane złymi warunkami pogodowymi,  itp.

20. Obiekty, w sąsiedztwie których trwają budowy hoteli i apartamentowców narażone są na niedogodności z tym związane. Dyskomfort spowodowany prowadzonymi w pobliżu robotami budowlanymi został wzięty pod uwagę przy ustalaniu ceny wynajmu poszczególnych apartamentów. Planując pobyt, należy liczyć się z w/w utrudnieniami. 


21. Cena pobytu nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy i szkody (spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), w czasie całego rekreacyjnego pobytu, visito.pl nie ponosi odpowiedzialności.

Zastrzegamy, że wszelkie roszczenia związane z w/w niedogodnościami  będą odrzucane w całości. 


§ 5

RABATY, PROMOCJE


1. Zniżki z tytułu posiadania karty stałego klienta obowiązują przez cały rok. Rabat wynosi 10% od ceny noclegu.

2. Zniżki z tytułu kart stałego klienta i obowiązujących promocji nie łączą się.
 

3. Rabat z tytułu karty stałego klienta zostanie uwzględniony tylko w przypadku zgłoszenia w momencie dokonywania rezerwacji.
 

4. Rabat z tytułu karty stałego klienta dotyczy tylko i wyłącznie rezerwacji dokonanych bezpośrednio w visito.pl  
 

5. Rabat z tytułu karty stałego klienta dotyczy tylko i wyłącznie ceny noclegu. Nie dotyczy opłaty uzdrowiskowej, miejscowej i opłat za usługi dodatkowe.

§ 6

PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że visito.pl sp. z o.o. dokłada wszelkiej staranności, aby adekwatnie zabezpieczyć Państwa dane osobowe w procesie realizacji umów, jak również przekazywać wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza, wyczerpujące informacje o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych.


W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:


Administrator danych:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest visito.pl sp. z o.o., z siedzibą w Świnoujściu, 72-600, przy ul. Orzeszkowej 5/1a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000442939, NIP 8551582870.


Prawo dostępu do danych osobowych:


Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.


Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez visito.pl sp. z o.o. wyłącznie w celach realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której jest Pani/Pan stroną, zgodnie z procedurami obowiązującymi w visito.pl sp. z o.o., w celu ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec visito.pl sp. z o.o. lub kontrahenta (10 lat).


Odbiorcy danych:


Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym visito.pl sp. z o.o. powierzy przetwarzanie danych, oraz pracownicy i współpracownicy visito.pl sp. z o.o. lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.


Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz jest warunkiem zawarcia umowy lub przedstawienia oferty usług, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.


Odbiorcy danych:


Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom tj.naszym partnerom oraz podwykonawcom. 

W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt listowny na podany adres visito.pl sp. z o.o..

§ 7

PLIKI COOKIES

Witryna www.visito.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania tj.: przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta na urządzeniu końcowym. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl  lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.