• Infolinia
    +48 500 33 70 90
  • E-mail
    info@visito.pl
  • Godziny pracy
    pn-sb: 10.00 - 18.00

Regulamin

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Visito.pl oświadcza, że na podstawie umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego zwanego dalej Apartamentem, jest uprawniony w ramach organizacji całorocznego wynajmu Apartamentu, do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty turystyczne.


§ 2

REZERWACJA


1. Dokonując rezerwacji Klient uzgadnia termin pobytu, cenę wynajmu oraz wysokość zadatku.


2. Dokonanie rezerwacji stanowi akceptację powyższego Regulaminu.

3. Wraz z dokonaniem rezerwacji Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku (min. 30% ceny, ale nie mniej niż 300 PLN) w terminie 48h na rachunek bankowy visito.pl. W przypadku braku wpływu zadatku rezerwacja ulega anulowaniu. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient wpłaci najdalej w dniu przyjazdu gotówką lub przelewem bankowym przed przyjazdem. Visito.pl nie przyjmuje płatności kartami płatniczymi i kredytowymi.
 

4.  Zarówno płatność na konto bankowe jak i płatność na miejscu może zostać dokonana w obcej walucie, natomiast wyłącznie cena pobytu podana w złotówkach jest gwarantowana. Ewentualne koszty wymiany waluty, koszty transferu lub koszty różnic kursowych pokrywa Klient.

5. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za pobyt, dane do faktury należy podać niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji na adres mailowy: info@visito.pl. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury za pobyt drogą mailową. Faktura w wersji elektronicznej zostanie przesłana w ciągu 7 dni od zakończenia pobytu. Dane osoby lub firmy wpłacającej zadatek przelewem będą tożsame z danymi nabywcy widniejącymi na fakturze.

6. Rezygnacja z pobytu wymaga pisemnego oświadczenia w formie wiadomości e-mail nadesłanej na adres: info@visito.pl 

7. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku anulacji rezerwacji przez Klienta, bez względu na czas pozostały do dnia przyjazdu.

8. Przy anulacji rezerwacji w terminie do 30 dni przed planowanym przyjazdem lub w przypadku braku przyjazdu, Klient zobowiązany jest do uregulowania kwoty pobytu w wysokości szacowanych strat poniesionych przez visito.pl i właściciela Apartamentu z tytułu rezygnacji z pobytu. Informacyjnie podajemy, że wartości historyczne poniesionych kosztów przez visito.pl wynoszą 80% ceny pobytu. Koszty rezygnacji są kalkulowane indywidualnie dla każdego Klienta, znane będą nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia lub zakończenia pobytu, którego dotyczy rezerwacja. 

9. Istnieje możliwość przeprowadzenia anulacji rezerwacji bez ponoszenia przez Klienta obciążeń, tylko w sytuacji gdy wskaże on nowego Klienta na ten sam Apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.
 


§ 3

CENA


1. Podana w opisie Apartamentu cena obejmuje:

- pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za 1 dobę,

- koszt zużytych przez Klienta mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie),

- komplet bielizny pościelowej,

- miejsce parkingowe lub miejsce postojowe w garażu podziemnym (jeśli dany Apartament takie posiada).

2. Podana w opisie Apartamentu cena nie obejmuje opłaty uzdrowiskowej, opłaty dodatkowej za sprzątanie końcowe oraz w przypadku pokoi hotelowych nie obejmuje usług dodatkowych (spa, basen, rekreacja itp) oraz serwisu hotelowego. Nie oferujemy wyżywienia.

3. Cennik zawiera poglądowe ceny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.

4. Cennik usług dodatkowych wykonywanych na życzenie klienta (usługi dodatkowe realizowane są w miarę możliwości, po uprzednim uzgodnieniu): 

- sprzątanie apartamentu z wymianą bielizny pościelowej i ręczników - 140 PLN (apartament 1- lub 2-pokojowy) oraz 190 PLN (apartament 3- lub 4-pokojowy),

 - sprzątanie apartamentu - 100 PLN (apartament 1- lub 2-pokojowy) oraz 150 PLN (apartament 3-lub 4-pokojowy), 

 - wymiana bielizny pościelowej i ręczników - 60 PLN (apartament 1- lub 2-pokojowy) oraz 80 PLN (apartament 3- lub 4-pokojowy), 

- dodatkowy ręcznik - 10 PLN / szt,

- wypożyczenie łóżeczka turystycznego dla dziecka - 70 PLN / pobyt,

 - wypożyczenie krzesełka do karmienia dziecka - 40 PLN / pobyt, 

 - wypożyczenie wanienki dla dziecka - 40 PLN / pobyt.


§ 4

WARUNKI POBYTU


1. Okres rozliczeniowy wynajmu apartamentu wynosi 1 dobę, która trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00. 

2. Odbiór kluczy do Apartamentu możliwy jest od godziny 16.00 do godziny 18.00 w dniu przyjazdu, a zwrot od godziny 9.00 do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Przyjazd i odbiór kluczy po godzinie 18.00 będzie realizowany w miarę możliwości, po wcześniejszym potwierdzeniu i uzgodnieniu. 

3. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych visito.pl może pobrać od Klienta kaucję zwrotną. Kaucja wynosi 500 PLN, jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu, w ciągu 3 dni na konto bankowe Klienta.
 

4. W przypadku zastrzeżeń do stanu czystości Apartamentu bądź też stwierdzenia wad technicznych, Klient powinien o tym fakcie poinformować przedstawiciela visito.pl, niezwłocznie po zakwaterowaniu. Klient nie może przekazywać ani udostępniać Apartamentu osobom trzecim. 


5. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania pobytu.

6. W przypadku wystąpienia szkody, Klient powinien zawiadomić o niej visito.pl niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

7. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie przestawiania mebli, zachowania należytego porządku i czystości, nie usuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do nie kopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.

8. Klient zobowiązany jest każdorazowo do należytego zabezpieczenia Apartamentu w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien i drzwi wejściowych na klucz oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich. W przypadku zagubienia klucza od Apartamentu, Klient zostanie obciążony kosztem wymiany zamka w wysokości 500 PLN.

9. Klient zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu w Apartamencie. W przypadku nie zastosowania się do zakazu, Klient zostanie obciążony karą w wysokości 200 PLN.
 

10. W większości apartamentów pobyt zwierząt domowych jest możliwy. Jest to jednak kwestia do uzgodnienia i potwierdzenia. Obowiązuje dodatkowa opłata -  jednorazowo 100 PLN / pobyt.
 

11. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00  zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek.
 

12. W dniu wyjazdu Klient zobowiązany jest do przekazania kluczy od Apartamentu przedstawicielowi visito.pl, co umożliwi zwrócenie Klientowi kaucji, pod warunkiem że Apartament zostanie przejęty bez zastrzeżeń. 


13. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad określonych w niniejszym paragrafie visito.pl ma prawo do potrącenia z kaucji należnego wynagrodzenia na pokrycie kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu należytego. W przypadku, gdy wartość roszczeń przekracza wysokość kaucji, Klient zobowiązany jest pokryć tę różnicę bezzwłocznie. 


14. W wyjątkowych sytuacjach - awarii w Apartamencie, kradzieży, działania siły wyższej lub innego zdarzenia losowego - visito.pl ma prawo do udostępnienia Klientowi lokalu zamiennego ze swojej bazy, o parametrach i powierzchni zbliżonych zarezerwowanemu Apartamentowi.
 

15. Skrócenie pobytu - wcześniejszy wyjazd nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części kosztów pobytu. 

16. Visito.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta. 

17. Visito.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pracami: budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi, wykończeniowymi, itp. jakie mogą mieć miejsce na terenie obiektu, jak i poza nim. Visito.pl nie odpowiada za hałas spowodowany np. głośną muzyką, dobiegający z sąsiednich apartamentów czy budynków (występujący również po godz. 22.00). Planując pobyt, szczególnie w okresie wakacji, należy liczyć się z w/w niedogodnościami. Zastrzegamy, że wszelkie roszczenia związane z w/w niedogodnościami będą odrzucane w całości. 
 

18. Obiekty, w sąsiedztwie których trwają budowy hoteli i apartamentowców narażone są na niedogodności z tym związane. Dyskomfort spowodowany prowadzonymi w pobliżu robotami budowlanymi został wzięty pod uwagę przy ustalaniu ceny wynajmu poszczególnych apartamentów. Planując pobyt, należy liczyć się z w/w utrudnieniami. Zastrzegamy, że wszelkie roszczenia z tym związane będą odrzucane w całości.

19. Cena pobytu nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy i szkody (spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), w czasie całego rekreacyjnego pobytu, visito.pl nie ponosi odpowiedzialności.


§ 5

RABATY, PROMOCJE


1. Zniżki z tytułu posiadania karty stałego klienta obowiązują przez cały rok: 5% rabatu na pobyty podczas wakacji (23.6-31.8) i 10% w pozostałych okresach. 

2. Zniżki z tytułu kart stałego klienta i obowiązujących promocji nie łączą się.
 

3. Rabat z tytułu karty stałego klienta zostanie uwzględniony tylko w przypadku zgłoszenia w momencie dokonywania rezerwacji.
 

4. Rabat z tytułu karty stałego klienta dotyczy tylko i wyłącznie rezerwacji dokonanych bezpośrednio w visito.pl  
 

5. Rabat z tytułu karty stałego klienta dotyczy tylko i wyłącznie ceny noclegu. Nie dotyczy opłaty uzdrowiskowej i opłat za usługi dodatkowe.